Krasové územie Pôlč a jaskyne

Územie zvané Pôlč sa nachádza v južnej časti ľupčianskeho chotára. Je to krasová depresia, čiže staré plytké údolie, dlhé takmer 2 kilometre a široké 1,2 kilometra, ktoré je uzatvorené – slepé bez odtoku. Voda sa tratí priamo na jeho dne. Vytvorila v ňom niekoľko lievikovitých krasových jám nazývaných závrty a preteká vápencami a dolomitmi. Tie sa postupne rozpúšťajú a vytvárajú krasové dutiny – jaskyne. Najdlhšou z nich je 50 metrov dlhá jaskyňa Drienka, v ktorej sa našli archeologické nálezy z doby bronzovej. Bola to malá hlinená šálka s odlomeným pásikovým uchom, ktorá patrí do obdobia haltšatu a lužickej kultúry. V jaskyni sú charakteristické nánosy splavenej pôdy – terra rossa, ktorá vznikala v teplom a vlhkom subtropickom podnebí ešte v treťohorách. V zimných mesiacoch tu nájdu útočisko viaceré druhy netopierov, napríklad uchaňa čierna. Jaskyňa je verejnosti neprístupná. Okrem spomínanej jaskyne sa na tomto území nachádza aj jaskyňa Sonda – dlhá 6 m a hlboká 4 m. Podobný chemický proces ako v jaskyniach prebieha aj na povrchu. Voda pretekajúca podzemím krasového územia sa na povrch dostáva krasovými vyvieračkami. Táto voda je obohatená o hydrouhličitan vápenatý a na povrchu sa vyzráža vo forme penovca. Je to typ sladkovodného vápenca zo skupiny travertínov, ktorý postupne narastá. Penovcové kaskády možno nájsť na toku Mokrá Driekyňa a na Lopušinách.

The karst area Pôlč and caves

An area called Polc is located along the southern part of Slovak Lupca. It is a karst depression, which means that it is an old flat valley, stretching over an area almost 2 kilometers long and 1.2 kilometers wide. The valley is closed and without drainage. The water disappears right to the bottom. The water has also created several funnel karst pits called „zavrty“ and flows through the limestones and dolomites. They are gradually dissolving and forming karst hollows-caves. The longest cave is Drienka and it is 50 meters long, where archeological findings were found from the Bronze Age. Found here was a small clay cup with a broken striped ear, dated to a Haltas epoch and Lusatian culture. The cave is characterized by deposits of washed soil – terra rossa, which was created back in the warm and humid subtropical climate of Tertiary. During the winter months, you can find several different bat species, such as the Barbastella barbastellus (Barbastelle bat). The cave is not open to the public. In addition to Drienka cave, nearby in the same area you can find another cave called Sonda. Sonda cave is 6 meters long by 4 meters deep. A similar chemical process takes place inside the caves as well as on the surface. Water flowing underneath the karst areas comes out to the surface in the form of special karst spring. This water is enriched with calcium bicarbonate that creates on the surface a type of a travertine stone. It is a type of freshwater limestone from the travertine group, which gradually grows. You can find these stone formations in the area of the stream Modra Driekyna (Wet Driekyna) and in the area of Lopusiny.

Loading...