Peniažky z treťohôr

Po ľavej strane cesty vedúcej zo Slovenskej Ľupče do Podkoníc sa nachádzajú suché plytké dolinky s roztrúsenými skalnými útvarmi  zvané bázické zlepence. Nájdete tu skamenené schránky morských mäkkýšov – numulitov z obdobia starších treťohôr. Numulity pochádzajú z dôb, keď celé okolie pokrývalo more. Schránky odumretých mäkkýšov sa ukladali na morskom dne a dnes ich nachádzame v usadených horninách. Od ich okrúhlych skamenených schránok je odvodený názov tejto časti ľupčianskeho chotára – Peniažky. Rastie tu suchomilná a teplomilná vegetácia s výskytom xerotermných druhov rastlín ako podkovka chochlatá, ľan žltý,  astra kopcovitá, oman mečolistý, kostrava tvrdá a z viacerých druhov orchideí hmyzovník muchovitý, bradáčik vajcovitolistý, alebo vstavač počerný. Malá enkláva takýchto teplo-suchomilných rastlinných spoločenstiev s výskytom ponikleca prostredného v rámci Peniažkov bola zahrnutá aj do sústavy európsky chránených území NATURA 2000. Administratívne bola pričlenená k európsky významnému územiu Mackov bok, preto sa môžete stretnúť s takýmto označením na informačnej tabuli v teréne, hoci vlastné územie Mackov bok je vzdialené takmer 2 kilometre. Existuje viacero povestí o Peniažkoch. Všetky sa zhodujú v skamenených dukátoch, ktoré tu vraj čerti vysypali z uneseného zámku. Najznámejšia je povesť, v ktorej  stál pôvodný zámok (Hrádok) nad neďalekým Priechodom. Archeologické výskumy potvrdzujú existenciu starobylého hradiska nad touto obcou. Iná povesť, , rozpráva o zámku, ktorý kedysi stál na vrchu Hradisko povyše Hiadľa – neďalekej obce. Čerti vraj unesený zámok, s malou prestávkou na Peniažkoch, napokon hodili do Sitna, vrchu nad Banskou Štiavnicou, o ktorom tamojšie povesti hovorievajú ako o pekelnom. Každopádne hradísk či hrádkov bolo na Horehroní viacero, ale Peniažky sú len jedny – nad Slovenskou Ľupčou.

Coins“ from the Tertiary Era

On the left side of the road leading from Slovak Ľupča to Podkonice, there are flat dry valleys, with scattered rock formations called base conglomerates. Here you can find shellfish fossils – „numulity“ that are dated back to the older Tertiary period. These fossils come from the time when the whole territory was covered by sea. The shells were layered on the sea floor, and now we find them in sedimentary rocks. The name of the land area Lupca – Peniažky (Coins) is derived from their round shapes. Most of the vegetation consists of xeric and thermophilic plant species such as Hippocrepis comosa, Linum flavum (Yellow flax), Inula ensifolia, Festuca pallens, Ophrys insectifera, Orchis ustulata and a small enclave of these plant communities along with the presence of the Pulsatilla subslavica are included in the European network of protected areas NATURA 2000. It is administratively affiliated to the territory „Mackov bok“ even though it is 2km away. There are several legends about Peniazky, but all the legends say that devils lost their stolen ducats here. Supposedly, the ducats were stolen from a local castle called Hradok. The castle does not exist anymore; however, archaeological research confirms the existence of an ancient fort above this village.

Loading...