Dom remesiel a múzeum remesiel

Remeselná výroba, ktorá v Ľupči v minulosti prekvitala, zanechala dnešnej dobe najmä kultúrny odkaz predošlých generácií. Spracovanie prírodných materiálov, neopakovateľný výtvarný prejav, a tradícia ručnej remeselnej výroby boli inšpiráciou, pre vznik Domu remesiel, kde sa v pôvodnom prostredí remeselníckeho domu pre návštevníkov oživil duch remesiel i spolupatričnosti. Dom remesiel sídli na Námestí SNP č.14, v pôvodnom Ligasovie dome, kde sa v minulosti nachádzala garbiarska výroba. Jeho textilná dielňa ponúka verejnosti vyskúšať si tkanie na krosnách a pletenie, maľbu na hodváb, batiku s pečiatkovaním vzorov, výrobu paličkovanej čipky, ale aj techniku plstenia ovčej vlny. Pýchou ďalšej z dielní – rezbárskej, sú drevené bábky – marionety a prvé aktívne divadlo. Najväčší rozvoj zaznamenala keramická dielňa, a to aj vďaka spolupráci s tunajšími keramikármi. K dispozícii sú hrnčiarske kruhy, vypaľovacie pece, potreby na glazovanie. Zároveň si môžete v priestoroch Domu remesiel vytvoriť vlastné smaltované ozdoby a šperky, ozdoby z drôtu, alebo skla. Krásna je aj servítková technika. Umelecké predmety si môžete vytvoriť aj z farbeného líhaného skla. Dom remesiel občasne ponúka aj iné tradičné techniky ako pletenie košíkov, výrobu ručného papiera, výrobu okrasných sviečok, príležitostne aj výrobu ozdôb zo slamy, šúpolia, prípadne iných prírodných materiálov. Remeselné dielne sú otvorené večer, v pravidelných termínoch. Dielne vedú dobrovoľníci. Najväčší nápor zažíva Dom remesiel počas Turíčneho jarmoku. Okrem predaja výrobkov, predvádzania remesiel s možnosťou vyskúšať si ich, predstaveniami bábkového divadla, štýlovej krčmy alebo príjemnom posedení pri šálke bylinkového čaju, býva v Ligasovie dome inštalovaná výstava.  V roku 2009 bola v jednej z jeho častí otvorená stála múzejná expozícia historických remesiel v Ľupči.

The House of craft and The Museum of craft

The craft production was very popular and quite an important part of Slovak Lupca history. The representative collection of works helps people to understand the cultural legacy of previous generations. The processing of natural materials, which are an incredible artistic statement and the tradition of the hand crafts were the vital inspiration for establishment of the House of crafts. People can experience here the unbelievable spirit of hand crafts. The House of crafts is located at SNP Square No. 14, in the original “Ligasovie” house, where in the past; the tan workshop was located. The Textile workshop offers the public many interesting activities such as weaving on the handlooms and knitting, painting on silk, the batik style with stamping, lace manufacturing and the felting wool technique. The prides of the carving workshop are wooden puppets, also called marionettes and the first active marionettes theater. The biggest booms of the ceramic workshop were recorded during the close cooperation with the local ceramist. The house offers the kiln, the potter’s wheel and tools for the glazing technique. You will be able to create your own enamel, wire, glass ornament or jewelry. The napkin technique is also very unique. The House of crafts occasionally offers other traditional techniques too, some of which include basket weaving, paper manufacturing, production of ornamental candles, production of straw ornaments and the production of other natural materials. Craft workshops are open in the evening, on a regular schedule. Volunteers lead these workshops. The house experiences its biggest surge during the “Turicny jarmok” (Turicny fair).  In addition to the above-mentioned activities, you can also visit the houses occasional exhibition. In the year 2009, a permanent handcrafts exposition was opened in one section of the house.

Loading...