Tajomstvá klaštoriska

História našej obce je spätá s mnohými tajomstvami, ktoré sú súčasťou nášho dedičstva. Objavovanie právd o tom, čo sa udialo, je však často predmetom dohadov, kombinácií či mýtov. Čo bolo v dejinách naozaj, ostáva a zrejme aj ostane skryté hlboko v zemi, v ruinách toho, čo nám tu zub času zanechal. Jedným z najvýznamnejších, no úplne nedocenených klenotov Slovenskej Ľupče je Kláštorisko.
Najstarším historickým dokladom o ňom je listina z roku 1263, v ktorej sa spomína tunajší gvardian – frater Antonius Gardianus de Lipha. Obdobie začiatkom 14. storočia sa spája s osobou magistra Donča – župana zo Zvolena, ktorému pápež Ján XXII. v novembri 1323 dovolil, aby bol pochovaný v cintoríne Kostola Blaženej Márie, ktorý podľa predpokladov historikov patril k objektom kláštora.

Tehly z neho v domoch
Ľupčiansky kláštor teda vznikol pravdepodobne v 13. stor., keď už kostol stál. Hovorí sa, že kláštor bol malý a že ho dal župan Donč rozšíriť a zväčšiť asi v roku 1315. Kláštor bol počas svojho trvania viackrát prestavovaný a plnil viacero funkcií. V 16. a 17. storočí v ňom bolo umiestnené evanjelické lýceum, ktoré koncom 17. storočia zaniklo a kláštorné budovy boli postupne rozobraté na stavebný materiál, použitý na výstavbu blízkej papierne a okolitých domov.

Templári
V čase jeho najväčšej slávy práve poloha kláštora priaznivo vplývala na jeho rozvoj. Dnešná Slovenská Ľupča totiž ležala na dôležitej stredovekej ceste Via Magna. No je tu ešte jedna sporná, no – pre dobrodruhov i samotných obyvateľov – o to lákavejšia zaujímavosť. Aká? Historické písomné doklady z čias kláštora sa síce nedochovali, no materiály, dostupné na internetových portáloch často tvrdia, že kláštor patril templárom neskôr paulínom. Predpokladali to najmä starší historici. Templárom sa tu pripisuje aj počiatok výstavby Ľupčianskeho hradu.

Poradcovia kráľov
Do bývalého Uhorska prišli templári už asi v polovici 12. storočia počas panovania kráľa Gejzu II. Za krátky čas si vystavali veľa kláštorov a nadobudli v Uhorsku silný vplyv. Templári sa usadili hlavne vo vtedy pohraničných hradoch, strážiacich hranice Uhorska, alebo na strategických miestach (bane, obchodné cesty), uvádza sa dokonca, že pôsobili ako finanční poradcovia uhorských kráľov. Po templárskych mníchoch zostali mnohé pamiatky až do našich čias, aj keď sa dnes pripisujú iným rádom, tým viac, že po zničení, v tých časoch tak veľmi nenávidených templárov, ba ani neskôr sa o ich pamiatku nikto nestaral.

Kráľovské mestečko
Príbeh rytierov bojového rádu templárov je starý takmer deväť storočí, ale stále fascinuje. Tajuplní asketickí bojovníci, ktorí mečom bránili meno Krista a napriek dobrovoľnej chudobe spravovali obrovské majetky, boli vlastne prvými bankármi v stredoveku, aj šľachtici im zverovali svoje majetky. Vďaka ozbrojeným zložkám boli schopní zabezpečiť, že sa peniaze dostali na miesto. Panovníci nemali takú pevnú a spoľahlivú sieť. Práve budovanie tejto pevnej siete po celej Európe a hrady na strategických miestach by potvrdzovali hypotézu o výskyte rytierov aj na Slovensku a ďalšou, možno aj našou ,,ľupčianskou“ indíciou sú zmienky o rybníkoch a budovanie rybníkov a vodných nádrží, čo bolo vraj pre templárov typické. Samotný hrad Ľupča bol postavený ako strážny hrad, nie ako poľovnícky. Bol na Via Magne, tá bola významnou obchodnou trasou stredoveku, ktorá viedla z juhu cez Krupinu a Zvolen do Poľska. Ona sa krútila, aj z Bystrice šla cez Priechod (odtiaľ jeho názov) a stočila sa do Ľupče a pokračovala cez Hiadeľské sedlo na sever. Pod hradom bola mýtnica, kde sa vyberalo mýto. Ľupču treba vnímať ako z veľkej časti zachované kráľovské mestečko, ktoré malo svoje privilégiá, dokonca podľa krupinského práva. Ešte dnes má oválny tvar, ktorý spájal profánnu – svetskú časť, predstavovanú hradom, so sakrálnou, teda posvätnou časťou, čo bol kláštor. To bolo spojené jednou cestou, v strede pri tejto ceste stál goticko-renesančný kostol, ktorý slúžil pre všetkých. V obci teda boli s kostolom v kláštore a kaplnkou na hrade tri kostoly. Tu to vyzerá, že kostol je starší a gotický a možno ranogotický kláštor bol pristavaný k nemu.

Loading...